U bent hier » Home » algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door VOORDAT u gebruikt maakt van Kleintjeplaatsen.nl. Het gebruik maken van de diensten van Kleintjeplaatsen.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Kleintjeplaatsen.nl. Maak geen gebruik van Kleintjeplaatsen.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Kleintjeplaatsen.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.  

Artikel 1 inhoud site     

Kleintjeplaatsen.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juisheid en volledigheid van deze informatie.Kleintjeplaatsen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst

Kleintjeplaatsen.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen,kleintjeplaatsen.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens

 Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Voor het goed functioneren van de site verzamelt kleintjeplaatsen.nl informatie onder meer door middel van IP -gegevens en cookies. Met deze informatie kan kleintjeplaatsen.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van kleintjeplaatsen.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogt. Omdat de medewerkers van kleintjeplaatsen.nl dit voor zichzelf ook wensen, respecteert kleintjeplaatsen.nl ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van kleintjeplaatsen.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden. Kleintjeplaatsen.nl levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt kleintjeplaatsen.nl uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van kleintjeplaatsen.nl rede toe is. Kleintjeplaatsen.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Kleintjeplaatsen.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruikt maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Tripple Deal, dan valt u onder de privacyregels van dienstverlener, kleintjeplaatsen.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u niet wenst dat kleintjeplaatsen.nl het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van kleintjeplaatsen.nl maar een krant te kopen.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten 

 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij kleintjeplaatsen.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten, kleintjeplaatsen.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

Artikel 5 Contacteren van adverteerder

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel  en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: -een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciele aard: -een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciele producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;  e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van kleintjeplaatsen.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 6 Uitsluiting                              

Kleintjeplaatsen.nl behoud zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van kleintjeplaatsen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie                                                                                                              

Kleintjeplaatsen.nl garandeert niet dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn, dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juist wijze zal uitvoeren,dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Kleintjeplaatsen.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal kleintjeplaatsen.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; de onmogelijkheid de site te gebruiken; het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; het onrechtmatig gebruik van de systemen van kleintjeplaatsen.nl, waaronder de site door een derde; handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van kleintjeplaatsen.nl of haar ondergeschikten. Voor de aansprakelijkheidregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart kleintjeplaatsen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voorvloeiende uit en /of  verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden,kleintjeplaatsen.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en kleintjeplaatsen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

Kleintjeplaatsen.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Kleintjeplaatsen.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven, kleintjeplaatsen.nl zal dan een nieuwe bepaling vast stellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is nederlands recht van toepassing.Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde  door kleintjeplaatsen.nl aangepast worden, kleintjeplaatsen.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u kleintjeplaatsen.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op kleintjeplaatsen.nl op een andere wijze dan beschreven is op kleintjeplaatsen.nl. Gelijk met het aanbieden van uw product op de site dient u ook minimumprijs te bepalen, waarvoor het product kan worden verkocht. Indien u vergeet een minimumprijs te melden bij de advertentie, heeft kleintjeplaatsen.nl het recht de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren. Kleintjeplaatsen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen, kleintjeplaatsen.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van kleintjeplaatsen.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen , in de volgende gevallen: de betreffende producten zijn in een ''verkeerde'' rubriek geplaatst; de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; het betreffende product is in meer dan een rubriek of anderszinsdubbel geplaatst; het betreffende product en/of de inhoudt van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig; advertenties die anderszins naar de mening van kleintjeplaatsen.nl aanstootgevend zijn; er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft; het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product; de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald. U vrijwaart kleintjeplaatsen.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Kleintjeplaatsen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoudt van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op www.kleintjeplaatsen.nl wordt getoond.